Zameranie činnosti okresnej rady

Nachádzate sa tu

V zmysle stanov strany SMER -sociálna demokracia na území okresu pôsobí Okresná organizácia ako súčasť organizačnej štruktúry. Najvyšším orgánom okresnej organizácie je Okresný snem, ktorý realizuje program v oblasti komunálnej politiky a samosprávy. Najvyšším výkonným orgánom okresnej organizácie je Okresná rada. Za účelom realizácie programu a politiky strany na území okresu sú zriadené v mestách a obciach Kluby strany a stranícke bunky.

Zameranie činnosti:

Hlavným ťahom činnosti Okresnej rady je naplňovanie stratégie a programu strany SMER – sociálna demokracia v komunálnej oblasti, čo v praxi znamená zaujímať sa o problémy každodenného života občanov a aktívne pomáhať pri ich riešení. Ide o celý komplex oblastí dôležitých pre život občanov. Okresná rada zameriava svoju činnosť najmä na:

  • - vývoj ekonomiky v okrese, vrátane napomáhania vytvárania čo najlepších podmienok pre podnikateľské subjekty

  • - aktívnu pomoc podnikateľskej sfére pri riešení ich problémov s cieľom udržania zamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest

  • - legislatívnu iniciatívu, k čomu využíva pripomienky a návrhy občanov, inštitúcií, spoločenských organizácií, podnikateľov. Legislatívnu iniciatívu realizuje prostredníctvom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Vyššieho územného celku zvolených v našom regióne  za SMER- sociálna demokracia.

  • - pomoc občanom formou poskytovania bezplatného právneho poradenstva

  • - pomoc starostom obcí a primátorom miest pri riešení problémov samosprávy

  • - pomoc orgánom a inštitúciám štátnej správy v rámci okresu, predovšetkým v oblasti sociálnej, kultúrnej a ekonomickej

  • - našou prioritou je ekonomický, kultúrny a sociálny rozvoj okresu, zvyšovanie životnej úrovne, zamestnanosti  občanov, rozvoj infraštruktúry, vrátane ciest

  • - zvýšenú pozornosť venujeme oblasti zdravotníctva, školstva, bezpečnosti a výchove mladých ľudí.

Okresná rada za účelom čo najaktívnejšieho pôsobenia si stanovuje na každý rok priority a jednotlivé oblasti premieta do plánu práce Okresnej rady na polročné obdobie.