TSK prostredníctvom dotačných schém v roku 2019 prerozdelí rekordných takmer 700 tisíc eur

Nachádzate sa tu

23. 1. 2019

Až takmer 700 tisíc eur rozdelí Trenčiansky samosprávny kraj v budúcom roku medzi autorov kultúrnych alebo športových podujatí, umelcov či environmentálnych nadšencov. O jednej tretine tejto sumy budú rozhodovať priamo obyvatelia kraja prostredníctvom Participatívneho-komunitného rozpočtu.

Dotačné schémy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) môžu aj v roku 2019 využiť občianske združenia, neziskové organizácie i komunity, ktoré pre obyvateľov kraja počas roka pripravia zaujímavé kultúrne, vzdelávacie alebo športové podujatia, akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia alebo financie využijú napríklad na nákup krojov. Za rok 2018 sa v rámci dotačných schém prerozdelilo medzi žiadateľov takmer pol milióna eur. V nadchádzajúcom roku bude táto suma vyššia o viac ako 100 tis. eur.

Aj v budúcom roku podporí aktivity obyvateľov kraja Dotačný systém TSK sumou 300 tis. eur, žiadatelia budú oslobodení od zbytočnej byrokracie

Vďaka Dotačnému systému TSK sa v aktuálnom roku podarilo vyhovieť takmer trom stovkám projektov, predložených od januára 2018. Prvým dňom nového roku sa obyvateľom regiónu otvára možnosť opäť sa uchádzať o financie na podporu zážitkových či iných verejnoprospešných akcií. Žiadateľmi môžu byť okrem právnických osôb a združení aj fyzické osoby – podnikatelia. Získať môžu maximálne polovicu finančných prostriedkov z celkových výdavkov vynaložených na  organizáciu podujatia, ktorá však nesmie presiahnuť 3 300 eur. Žiadosti o finančný príspevok z Dotačného systému TSK je možné zasielať od 1. januára 2019 až do 30 apríla 2019. Novinkou je odbremenenie žiadateľov od predkladania výpisu z registra trestov. „K žiadosti už nebude potrebné podávať všetky doklady, stačiť bude len samotná žiadosť a čestné vyhlásenie.  Až po schválení žiadosti bude žiadateľ vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade neschválenia žiadosti o dotáciu tak žiadateľovi o dotáciu odpadnú náklady na zabezpečenie potrebných dokladov. V prípade, ak žiadatelia vrátia finančné prostriedky, ak podujatie  napokon nezrealizujú alebo nevyčerpajú všetky financie, bude ich TSK môcť posunúť ďalším žiadateľom,“ informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

Viac informácií o Dotačnom systéme sa nachádza na webovom sídle TSK v sekcii Financie, Dotácie a príspevky TSK.

Participatívny-komunitný rozpočet vstúpi do svojho tretieho roka s dvojnásobným objemom finančných prostriedkov

V roku 2017 spustil Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov projekt Participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR). O rozdelení určitého objemu financií tak môžu rozhodovať priamo obyvatelia kraja, a to verejným a transparentným hlasovaním na webovom sídle www.tsk.sk. V rokoch 2017 a 2018 bolo na potreby PKR TSK schválených 99 tis. eur,pričom v tomto roku župa z dôvodu prudkého nárastu žiadostí navýšila objem finančných prostriedkov na 124 tis. eur.

Tretí rok fungovania odštartuje PKR TSK s objemom 200 tis eur, čo je dvojnásobok sumy, ktorá bola na tento účel schválená v tomto i minulom roku. Žiadatelia, ktorými môžu byť jednotlivci, skupiny, školy, mestá, obce či organizácie sídliace a pôsobiace v Trenčianskom kraji, môžu svoje projekty predkladať od 1. januára 2019 až do konca marca 2019. Maximálna výška jedného podporeného projektu je 2 200 eur.

Všetky podrobnosti ohľadom Patricipatívneho-komunitného rozpočtu TSK sú dostupné na webovom sídle TSK v sekcii Financie, Participatívny-komunitný rozpočet.

Šancu prispieť k pozitívnej zmene životného prostredia dostanú evironadšeci vďaka grantovej schéme Zelené oči už po štvrtýkrát

Možnosť dokázať, že ochrana životného prostredia je v Trenčianskom kraji jednou z priorít, budú mať jeho obyvatelia aj v nadchádzajúcom roku. Finančný príspevok v rámci dotačnej schémy z názvom Zelené oči môžu získať tí, ktorí na Úrad TSK predložia environmentálne zameraný projekt. Žiadať o príspevok z uvedenej schémy, ktorá spadá pod celokrajský projekt Zelená župa, môžu nielen mestá či obce, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie nimi zriaďované. Enviroprojekty môžu pripraviť i právnické osoby so sídlom v kraji. Podmienkou je ich verejnoprospešný účel a realizácia na území Trenčianskeho kraja. Cieľom grantovej schémy Zelené oči je podporiť ochranu životného prostredia a osveta v rámci environmentálneho zmýšľania obyvateľov regiónu. Schválený projekt môže byť zo župnej kasy podporený maximálne do výšky 2 000 eur. V tomto roku finančne prispel TSK na realizáciu 35 enviroprojektov v celkovej sume presahujúcej 60 tis. eur. V roku 2019 bude možné o financie zo Zelených očí požiadať od prvého januárového dňa až do 31. augusta. 

Viac informácií o environmentálnej grantovej schéme nájdete na webovom sídle TSK v sekcii Regionálny rozvoj, Zelená župa, Zelené oči.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 podporí zážitkové vzdelávanie na stredných školách sumou 100 tis. eur

Stredné školy v Trenčianskom kraji budú môcť znova požiadať o finančnú podporu v rámci obohatenia štandardného vyučovacieho procesu. Na podporu zážitkového vzdelávania vyčlenila župa zo svojej kasy 100 tis. eur, ktoré majú pomôcť školám pri organizácií poznávacích zájazdov či rôznych náučných podujatí. Žiadosti, ktoré po predložení prehodnotí Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK, bude župný úrad prijímať do konca mája 2019. „Maximálna výška účelových finančných prostriedkov na organizáciu jednej akcie predstavuje čiastku 500 eur, pričom ten istý žiadateľ môže zrealizovať najviac dve akcie. To isté platí aj pri návšteve kultúrnej inštitúcie alebo podujatia, pričom v tomto prípade je možné požiadať o dotáciu vo výške 700 eur,“informovala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková s tým, že finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky súvisiace s realizáciou akcie predloženej v žiadosti, ako sú doprava, poistenie, vstupenky, atď.

Študenti, ktorých školy sa do výzvy TSK doteraz zapojili, mohli navštíviť napríklad koncentračný tábor v Osvienčime, Arborétum Tesárske Mlyňany, Vzdelávacie centrum v Brne, Múzeum holokaustu v Seredi, Atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, koncentračný tábor Terezín, Pražské židovské ghetto, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici či Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.

 

Voľby do VÚC 2017