Šanca na zamestnanie

Nachádzate sa tu

20. 4. 2017

Národný projekt:  „Šanca na zamestnanie“

(pokračovanie NP „Podpora zamestnávania UoZ“ – aktivita č. 2 „Podpora  vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania“)
 
Finančný príspevok sa  poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného UoZna plný pracovný úväzok alebo na polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 3 mesiace, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najmenej počas 3 a najviac počas 9 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.


Finančný príspevok sa bude poskytovať zamestnávateľovi :

1.  na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len MCCP“) na rok 2016. Mesačná výška príspevku je najviac vo výške predpokladanej MCCP na rok 2016, maximálne 540,80 €.  (na rok 2015 – 513,96€)
2. jednorazovo na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom  zamestnávania ako napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie vo výške 5 % z CCP na rok 2015 t. j. 56,65 €, poskytnutý jednorazovo.


Zmeny oproti predchádzajúcemu projektu:


- predbežne bez stanovenej podmienky doby vedenia v evidencii UoZ.

- poskytovanie finančného príspevku počas 3 mesiacov a maximálne počas doby 9 kalendárnych mesiacov.

- rozšírené vymedzené oblasti  verejného zamestnávania 


Na projekt je možné predkladať žiadosti Úradu práce Nové Mesto nad Váhom

 
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Michaela Solínová

tel: 032/2441 403, mail: michaela.solinova@upsvr.gov.sk