Prvé skúsenosti

Nachádzate sa tu

Poskytovanie bezplatného právneho poradenstva našlo odozvu u širokého spektra obyvateľov nie len Nového Mesta nad Váhom ale aj jeho okolia. Občania prichádzajú s rozličnými problémami, nie vždy len právneho charakteru. Každý príde s tým, čo ho trápi a našou snahou je pomôcť, poradiť, usmerniť a nasmerovať na miesto, kde mu s konečnou platnosťou jeho záležitosť vybavia. V mnohých prípadoch píšeme podania, návrhy, sťažnosti, prípadne vybavujeme problém osobne. Je pozitívne, že viacerí občania využili bezplatné právne poradenstvo aj elektronickou formou čo umožňuje riešiť problém aj mimo stanovených poradenských dní. Takouto formou je problém možné vyriešiť často krát rýchlejšie a operatívnejšie.

 Doteraz sa uskutočnilo  10 poradenských dní, v ktorých sme riešili 74 prípadov.

  • Najčastejšie sa stretávame s problémami v manželstve a z toho vyplývajúce majetkové vyporiadanie bezpodielového vlastníctva, rodinné problémy týkajúce sa výživného, zverenia detí do starostlivosti a s tým súvisiace problémy s domácim násilím.

  • Ďalšou kategóriou sú pracovno-právne vzťahy a záležitosti sociálneho zabezpečenia.

  • Sem zaraďujeme aj problémy živnostníkov s nevyplatením faktúr, vymáhanie nedoplatkov a pod.

  • Zaznamenali sme mnoho problémov s rôznymi zmluvami a otázkami súvisiacimi s nakladaním so svojim majetkom.

  • Riešime problémy s nájmami bytov, ako vymôcť nedoplatky  od nájomníkov, ako zrušiť nájom bytu, ako správne napísať nájomnú zmluvu.

  • V neposlednom rade majú ľudia problémy s neuváženými úvermi, kde sa u nebankových subjektov zadlžili a nezvládajú  splácanie úveru, a hlavne s úžerníckymi úrokmi. Viaceré prípady sme postúpili na základe odporúčania   Ministerstva spravodlivosti SR, Združeniu na ochranu spotrebiteľov, ktoré vypracuje žaloby.

  • Vyskytli sa aj problémy súvisiace s podaním sťažností napr. na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, viaceré prípady v oblasti občianskeho spolunažívania a niekoľko sťažností na  prešetrovanie dodržiavania stavebného zákona / sťažnosti na susedovu prístavbu a podobne /

Prvé skúsenosti z poskytovania tejto bezplatnej služby občanom ukázali správnosť nášho rozhodnutia. Občania bezplatné právne poradenstvo oceňujú. Strana SMER-SD v našom okrese je jediná z politických strán ktorá poskytuje bezplatné právne poradenstvo