Praxou k zamestnaniu

Nachádzate sa tu

20. 4. 2017

Národný projekt:  „Praxou k zamestnaniu“


Poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta z účelom mentorovaného zapracovania a praxe.


Cieľová skupina: 
- UoZ vo veku do 25 rokov vedení v evidencii UoZ min. 3 mesiace

- UoZ vo veku do 29 rokov vedení v evidencii UoZ min. 6 mesiacov


Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ na polovičný pracovný úväzok na dobu min. 9 mesiacov, resp. na neurčitý čas, pričom sa finančné prostriedky poskytujú najviac 9 mesiacov.


Mentorované zapracovanie bude trvať prvých 3 – 6 mesiacov pracovného pomeru pod vedením mentora. Po ukončení mentorovaného zapracovania bude nasledovať obdobie praxe. Dĺžka praxe bude v trvaní 3 mesiacov, resp. v závislosti od doby  mentorovaného zapracovania.


Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax:


1. Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce  zamestnanca, ktorý  bol prijatý do pracovného pomeru  mentorované zapracovanie a prax :

- vo výške najviac  95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške ½ minimálnej CCP na rok 2015, t.j. maximálne 256,88 € mesačne/1 mentorovaný zamestnanec pri  ½ pracovnom úväzku.

2. Finančný príspevok na mentorovanie 

- vo výške najviac 64,22 € / 1 mentorovaný  zamestnanec/1 mesiac (t.j. 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2015) Poskytovanie – vyplatený jednorázovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení

3. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným  zapracovaním  a praxou

- napr. na    osobné     ochranné    pracovné  prostriedky, pracovné pomôcky,  pracovné   náradie,   materiál  využívaný  pri  mentorovanom zapracovaní najviac  55,65 €  (t.j. 5 % z CCP na rok 2015 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok 2014 ),  Poskytovanie 1 x počas mentorovaného zapracovania a  1x počas praxe.


Na projekt je možné predkladať žiadosti Úradu práce Nové Mesto nad Váhom


Zodpovedný zamestnanec:

Ing. Jana Jordánová

tel: 032/2441 222, mail: jana.jordanova2@upsvr.gov.sk